KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kim?

Hizmetlerini www.arabamkacpara.co internet sitesi (“Site”) üzerinden yürüten Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nidakule Levent No:7 K:13 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş. (“Vava Cars”, “biz”, “bize” veya “bizim”)

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşleniyor?

Kişisel verileriniz (“Veri Sahibi”, “siz”, “size”, “sizin”), Vava Cars ile oluşturduğunuz ilişkiye bağlı olarak farklı amaçlara bağlı olarak ve farklı hukuki sebeplere bağlı olarak işlenebilecektir. Aşağıdaki tablodan ilgili veri sahibi kategorinizi belirledikten sonra hangi verilerinizin hangi amaçlara göre ve hangi hukuki sebebe dayanarak işlendiğini detaylı olarak görebilirsiniz. 

Söz konusu bilgiler en detaylı şekilde yazılmış olup Vava Cars ile olan ilişkinize bağlı olarak birden fazla veri sahibi kategorisine giriyor olabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

KVKK’nın 5/2. ve 6/3. maddelerde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması halinde ilgili kişisel veri(leri) ancak açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir. Rızanızı her zaman geri alma imkanına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Rıza vermeniz halinde Vava Cars olarak hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz ve etkinliklerimizden haberdar olmanız ve düzenlediğimiz kampanyalara katılım sağlayabilmeniz amacıyla faaliyet alanlarımıza ve hizmet kapsamımıza ilişkin tanıtım, reklam ve pazarlama materyallerini ve hizmetlerimize ilişkin detayların yer aldığı e-postalar, smsler tarafınıza göndererek ve aramalarla kişisel verilerinizi işleyeceğiz.  Aynı zamanda işbu hizmet detaylarına ilişkin materyalleri ve reklam-pazarlama materyallerimizi periyodik olarak size gönderebilmek için kişisel verilerinizi saklayacaktır.

Veri Sahibi

Veri Kategorisi ve İşlenen Kişisel Veri(ler)

İşlenme Amacı/Amaçları

İşlenmenin Dayandığı Hukuk Sebep(ler)

Çevrimiçi Kullanıcı, Ziyaretçi

İşlem Güvenliği Bilgileri (Kullanıcı adı ve şifreler, IP adresi ve başkaca internet üzerinden kimlik belirleyiciler, Hesap ayarları, Tarayıcı türü ve sürümleri, Zaman dilimi ve yer ayarları, Uyumlu tarayıcı ekleri, türleri ve sürümleri, İşletim sistemleri ve platformu, İnternet sitemize ve internet sitemizin kullanımına, ürünlere ve hizmetlere ilişkin bilgilere erişebilmek için kullandığınız aygıtlardaki diğer teknolojiler)

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Açık rıza

Potansiyel Müşteri

Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad)

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Süreçlerinin Yürütülmesi; 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması, Açık rıza

İletişim Bilgileri (Telefon no, E-posta adresi)

Müşteri İşlemleri (Ses kaydı, Fiyat bilgisi, Chat kayıtları) Araç Bilgileri (Plaka, Model-marka)

Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliyor?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve iş birliği içerisinde olduğumuz şirketlere, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve sunduğumuz hizmetlerden faydalanmanız için KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak İngiliz menşeili hissedarımıza ve Ukrayna menşeili bilişim teknoloji desteğimize aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, ziyaretiniz esnasında veya iş / ticari ilişkisi süresince tarafımızdan elektronik yöntemler ile işburada yazan amaçlara veya açık rızanıza dayalı olarak yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan veritabanlarında (Batı Avrupa’da bulunan Google’ın veritabanları, Hollanda’da bulunan Microsoft Azure’un veri tabanları, Irlanda’da bulunan Insider’ın veritabanı, İrlanda’da ve Kuzey Avrupa ülkelerinde bulunan Meta’nın veritabanları) toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KVKK Madde 11. Kapsamındaki Haklarınız ve Bize Başvuru Yöntemleriniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinize aktarıldığını üçüncü kişilere bildirme,
  • Yasa ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümlerine uygun olarak verilerinizin işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren nedenlerinin ortadan kalkması veya imha edilmesinin istenmesi halinde kişisel verilerinizin silinmesi ve bu bağlamda aktarılan kişisel verilerinizin işlenmesi halinde üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin başvurularınızı ve taleplerinizi Başvuru Formu’nu doldurarak Vava Cars Turkey Otomotiv Anonim Şirket’ine iletebilirsiniz. Başvurunuzu değerlendirmemize müteakip mümkün olan en kısa sürede ve başvurunuzun bize ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde size geri dönüş sağlayacağız.